Kanalizacja

Studnie kanalizacyjne typu BS

Studnie kanalizacyjne typu BS produkowane są z:
– wodoszczelnego [W12]
– małonasiąkliwego [poniżej 4%]
– mrozoodpornego [F-150]
betonu wysokiej jakości – klasa nie mniejsza niż C35/45

Prefabrykaty produkowane są w średnicach:
– 1000 mm
– 1200 mm
– 1500 mm

oraz jako wpusty uliczne – w średnicy 450 mm

Studnie typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,0 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.

Podstawą produkcji studni typu BS jest norma PN-EN1917:2004 i Krajowa Ocena Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie.

Studnie typu BS mogą pełnić funkcje:

– studni przelotowych
– studni połączeniowych
– studni kaskadowych [spadowych]
– studni ślepych [w systemach kanalizacji deszczowej]

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I WYTYCZNE STOSOWANIA

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studni produkowane są zgodnie z normą PN-EN1917:2004 (DN1000, DN1200) i Krajową Oceną Techniczną (DN1500), które określają:

– rodzaje elementów
– wymiary
– zbrojenie konstrukcyjne elementów żelbetowych
– wymagania dotyczące zbrojenia statycznego i transportowego
– wymagania dotyczące surowców stosowanych do produkcji elementów prefabrykowanych
– rodzaj połączeń elementów
– wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
– rodzaj badań kontrolnych

Studzienki wpustowe

DANE OGÓLNE

Elementy studzienek ściekowych DN=450mm do wpustów ulicznych, wykonane są z tego samego betonu co studzienki kanalizacyjne typu BS.
Podstawą wykonania jest norma PN-EN 1917:2004 oraz Krajowa Ocena Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie (dot. pierścieni odciążających)

Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.ELEMENTY SKŁADOWE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

– dno osadnikowe
– krążki pośrednie
– element przyłączeniowy
– pierścień wyrównawczy [redukcyjny]
– pierścień odciążający

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem studzienki].
Wysokość studzienki regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm.
W elemencie przyłączeniowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury DN160PCV lub DN200PCV.
Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub pierścień odciążający, na których montuje się kratkę ściekową.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu z wszystkich elementów należy usunąć zabrudzenia powstałe w czasie transportu i rozładunku.
Części połączeniowe należy przed montażem zwilżyć.
Do łączenia poszczególnych elementów należy użyć odpowiedniej zaprawy betonowej.

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Betonowe studzienki do wpustów ulicznych przeznaczone są do wbudowania w sieć kanalizacyjną, stosowaną do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie jezdni lub poza nim, przy krawężnikach, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach. Miejsce posadowienia wpustu ściekowego uzależnione jest od klasy zwieńczenia.
Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000
Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy.